Regulamin

MAINSTATION HOSTEL GdańskArt.1

§1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, pobytu i/lub płatności, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
  1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji
   w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest BARTOSZ ZALEWSKI ul. Podwale Grodzkie 2 Gdańsk 80-895
  2. Podmiotami przetwarzającym dane osobowe są
   1.  system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl
   2. system płatności online Przelewy24.pl ( PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887)
 3. Na potrzeby procesu rezerwacji, płatności czy wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 4. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 5. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
 6. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : biuro@mainstation.pl.
 7. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemach dostawców usług  rezerwacji i płatności określone są w regulaminach podmiotów świadczących przedmiotowe usługi.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych,
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.
 5. Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
  1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu:
  3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

 

§2 Regulamin strony Mainstation.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona internetowa MAINSTATION.pl  działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Dostawcą Usług ( Usługodawcą ) w ujęciu niniejszego regulaminu  jest:
   BARTOSZ ZALEWSKI  NIP 5782755317, REGON 380578411,  ul. Podwale Grodzkie 2 Gdańsk 80-895
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony MAINSTATION.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych , zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie Formatek rezerwacji i płatności
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 6. Świadczenie Usług Elektronicznych jest nie odpłatne,
 7. Świadczone Usługi Elektroniczne mają charakter indywidulany i są przygotowywane  według specyfikacji Usługobiorcy na bazie przekazanych przez niego informacji  w celu zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu dokonania rezerwacji i płatności zawarta czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przekazania Usługobiorcy informacji o potwierdzającej rezerwacje i/lub płatność lub anulowania procesu przed dokonaniem zatwierdzenia i/lub płatności za usługę .
 9. Po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, Usługobiorca traci  prawo odstąpienia od Umowy
 10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer lub urządzanie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej MAINSTATION.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 12. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 13. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym i lub treści zmanipulowanych w jakikolwiek sposób.
 14. Ceny podane na Stronie MAINSTATION.pl są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 15. Usługobiorca  może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatności elektroniczne/Płatność kartą płatniczą.
 16. Szczegółowe informacje na temat metod realizacji usługi  rezerwacji i płatności oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach serwisów informacyjnych
  i w regulaminach dostawców tych usług .
 17. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kontrolnik.pl
  3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 18. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od rezerwacji ( jej anulowania ) złożonej za pośrednictwem strony MAINSTATION.pl najpóźniej do trzech dni przed dniem rozpoczęcia pobytu wskazanym w rezerwacji.
  2. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie późniejszym niż wskazany w ppkt.a lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hostelu, zaliczka/ przedpłata nie zostaje zwrócona. Jeśli planowany pobyt był dłuższy niż 2 dni, zaliczka zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszt dwóch dób hostelowych wg. Obowiązującego cennika.
  3. Jeżeli pobyt Gościa w Hostelu miał mieć miejsce w terminach „targowych” ( targów, koncertów/festiwali, koncertów itp.), Hostel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.
  4. Środki z tytułu anulowanej rezerwacji zostaną zwrócone w ciągu 7 dni, w przypadku anulowania rezerwacji.
 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
   2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
   3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Art. 2 Regulamin hostelu

§1

 1. Dostawcą Usług ( Usługodawcą ) w ujęciu niniejszego regulaminu  jest:
  1. BARTOSZ ZALEWSKI  NIP 5782755317, REGON 380578411,  ul. Podwale Grodzkie 2 Gdańsk 80-895
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hostelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i/lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hostelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hostelu MAINSTATION.
 4. Regulamin jest dostępny w każdym pokoju Hostelu, a także na stronie Hostelu www.mainstation.pl

§2 Pobyt

 1. Pokój Hostelowy wynajmowany jest na doby Hostelowe.
 2. Doba Hostelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3.  W przypadku nie zdania pokoju przez Gościa do godziny 11:30 zostanie on obciążony dodatkową opłatą wg aktualnego cennika.
 4. Prośbę o przedłużenie doby Hostelowej Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Hostel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 5. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hostelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA

 1. Gość Hostelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 2. Osoby postronne w Hostelu mogą gościnnie przebywać w pokoju Hostelowym od godziny 7:00 do godziny 21:00. Każda niezameldowana osoba przebywająca w obiekcie poza w.w. godzinami jest zobowiązana do opłacenia kosztu pobytu wg. obowiązującej stawki za pokój w którym się znajduje – odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich goście hostelowi.
 3. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu Hostelu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hostelu lub innych osobach przebywających w Hostelu.
 4. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana zaliczki w formie  przedpłatay w pełnej wysokości kosztu pobytu. Brak przedpłaty może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 5. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 12:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hostelu, zaliczka nie zostaje zwrócona. Jeśli planowany pobyt był dłuższy niż 2 dni, zaliczka zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszt dwóch dób hostelowych wg. Obowiązującego cennika.
 6. Jeżeli pobyt Gościa w Hostelu miał mieć miejsce w terminach „targowych” ( targów, koncertów/festiwali, koncertów itp.), Hostel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby Hostelowej, Hostel nie zwraca opłaty za daną dobę Hostelową.

§4 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 15. roku życia powinny znajdować się na terenie Hostelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość Hostelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hostel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. Zabrudzenie i/lub zniszczenie materaca skutkuje obciążeniem gościa kosztem czyszczenia materaca oraz pościeli (200pln).
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hostel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hostelu.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien zgasić światło, wyłączyć urządzenia elektryczne oraz zamknąć drzwi na klucz.
 6. Hostelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hostelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ HOSTELU

 1. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju.
 2. Hostel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hostelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, gdzie zaparkowany został ten pojazd.
 6. Hostel ma obowiązek zapewnić Gościom:
  1. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

§6 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty, pozostawione w pokoju Hostelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą na jego wniosek odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hostel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 3 tygodni, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hostelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§7 CISZA NOCNA

W Hostelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§8 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług drogą mailową lub telefonicznie.
 3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie tego faktu, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Hostel nie akceptuje obecności zwierząt. Zwierzęta nie mogą przebywać na terenie Hostelu
 2. W Hostelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia z wyłączeniem wyznaczonych do tego celu miejsc.
 3. W pokojach Hostelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych –materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hostelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hostelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hostelu.
 6. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która zachowuje się agresywnie w stosunku do innych gości i/lub obsługi niezaleznie od czasu trwania doby hotelowej i bez zwrotu poniesionej opłaty za nocleg
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach Hostelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 8. Jakiekolwiek usterki w pokojach należy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 10. Każde złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych w regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 500 zł netto.
 11. Hostel ma prawo usunąć z terenu obiektu gości rażąco naruszających regulamin, bez prawa do zwrotu opłaty za niewykorzystany nocleg
 12. Hostel nie zwraca pieniędzy po uiszczeniu opłaty za nocleg
 13. Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki niezależne od nas.

Życzymy udanego pobytu.

 

 

 

....
...

Zaplanuj pobyt

Zobacz jak dojechać!

Rezerwacja e-mail zadzwoń
Listopad 2019
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Grudzień 2019
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Styczeń 2020
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Luty 2020
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Marzec 2020
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Kwiecień 2020
Pon
Wto
Śro
Czw
Pią
Sob
Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Wybierz datę